1. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURUSUNUN KAPSAMI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin veri sorumlusu tarafından işlenmesine ilişkin belirli bazı taleplerde bulunma hakkı bulunmaktadır.

 1. BAŞVURU SAHİBİNİN HAKLARI
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. BAŞVURU YÖNTEMİ

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu olan Ingoduo İnternet Bilgisayar Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık Ltd. Şti’ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

İadeli Taahhütlü Mektup / Noter Kanalı ya da şahsen başvuru yapmak isteyen ilgili kişilerin Esentepe Talatpaşa Caddesi No:5 Harman Sok. Girişi, 34394 Şişli/İstanbul adresine kapalı zarf içerisinde ile yapılması gerekmektedir.

Elektronik Posta yoluyla yapılacak olan başvurularda hello@ingosa.ai e-posta adresine gönderilmesi ve konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir. Ancak e-posta yoluyla yapılacak olan başvuruların dikkate alınması için, başvurunun üyelik oluştururken tarafımıza iletmiş olduğunuz e-posta adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanmış Elektronik Posta yoluyla yapılacak olan başvurularda hello@ingosa.ai eposta adresine gönderilmesi ve konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

 1. BAŞVURUNUN KAPSAMI VE BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

Cep Telefonu Numarası:

 

E-posta Adresi:

 

Adresi :

 

 

 

 1. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

Başvuru Sahibi’nin kişisel verilerine ilişkin talebini bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmesi durumunda, INGOSA, talebin niteliğine göre talebin INGOSA’ya ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde sonuçlandıracak ve Başvuru Sahibi’ne elektronik ortamda iletecektir.

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla INGOSA, Başvuru Sahibi’nden kimlik doğrulaması için bilgi talebinde bulunabilir. INGOSA ayrıca başvurunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, Başvuru Sahibi’ne başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret Başvuru Sahibi’ne yansıtılabilir (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Madde 7). Başvuru Sahibi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerinin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması durumunda INGOSA söz konusu başvurudan doğacak taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

İlgili Kişi Adı – Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: